Požární ochrana a její prevence

ABRAVIA s.r.o. nabízí poradenské a realizační činnosti v oblasti požární ochrany.

Posouzení stavu PO

Nezávislé posouzení současného stavu požární ochrany. Cílem posouzení je zajistit soulad skutečnosti s legislativou v tomto oboru a současně zjistit míru přiměřenosti (účelnosti) vynaložených nákladů na požární ochranu ve vztahu k prováděným činnostem podnikatele či fyzické osoby. Součástí posouzení je zjištění případných nedostatků a návrhy k odstranění nevyhovujícího stavu.

Zpracování nebo aktualizace dokumentace PO

Zpracování dokumentace požární ochrany patří mezi základní povinnosti právnických a fyzických osob. Rozsah požární dokumentace je stanoven právními předpisy ve vazbě na provozované podnikatelské činnosti. Zpracování dokumentace požární ochrany musí být realizováno před zahájením podnikatelských činností, dokumentaci je potřeba udržovat aktuální a po odborné a právní stránce správnou.

Realizaci a evidenci školení zaměstnanců

Obecně závazný právní předpis stanoví povinnost právnickým a fyzickým osobám realizovat školení zaměstnanců. Právním předpisem je stanoven jeho rozsah a způsob u zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do preventivních hlídek a preventistů požární ochrany. Školení se provádí před nástupem do zaměstnání nebo funkce, je stanovená četnost opakování a povinnost vést o tomto evidenci.

Provedení auditu formou auditu

Provádíme verifikaci stavu zajišťování požární ochrany u podnikatele. Verifikace lze zaměřit tematicky (konkrétní část dokumentace nebo realizace) nebo na celý systém požární ochrany. Lze poskytnou rovněž operativní prověrku nebo periodické přezkoumání v rámci sjednané činnosti. V případech zjištění odchylek a vad je zpracována zpráva, která definuje požadovaný legislativní stav, zjištěný stav, návrh příslušného opatření a kontrolní body realizace.

Provedení auditu před státním dohledem (kontrolou)

V rámci poskytování služeb auditní činnosti nabízíme také možnost provedení systémového auditu před státním dozorem ze strany HZS (kontrolou), s cílem vytvořit podporu pro kontrolované osoby a připravit podmínky pro realizaci úspěšného státního dozoru.

cena dohodou