Optimalizace bezpečnostních systémů

ABRAVIA security education s.r.o. reaguje na současný trend bezpečnostních rizik. Ekonomická krize zapříčinila omezení investic do bezpečnosti, zejména v oblasti ochrany osob a zajištění jejich soukromí.

Také zajištění ochrany podnikatelských aktivit a jejich know-how nebylo optimalizováno na vývojové trendy, resp. toto riziko je do současné doby výrazně podceňováno. Pokud jsou nastaveny bezpečnostní systémy, zpravidla jsou natolik rigidní, že nejsou způsobilé se pružně přizpůsobovat stávajícím bezpečnostním trendům.

Globalizovaný trh a silné konkurenční prostředí vyžaduje neustále optimalizovat a efektivně nakládat s finančními prostředky k zajištění dostatečné úrovně systému ochrany osob, majetku a informací v provozních podmínkách daného subjektu. Tento trend v současné době nepostihuje pouze komerční podniky, ale také veřejnou správu a samosprávu včetně jimi zřízených úřadů a organizací.

ABRAVIA security education s.r.o. si je vědoma skutečnosti, že hledání investic do bezpečnosti je jak u komerčních, tak i v oblasti veřejné správy a samosprávy, složitý a bolestný proces. Každý vedoucí manažer vidí tyto investice jako zbytný výdaj, který zdánlivě nepřináší žádnou prosperitu.

ABRAVIA security education s.r.o. si tuto skutečnost uvědomuje a primárně nespatřuje realizaci bezpečnostních systémů v jednorázových investicích, ale hledá finanční úspory v možnosti snížení provozních nákladů, získávání přidané hodnoty v kompatibilitě zařízení, možnosti získávání synergií mezi jednotlivými druhy zajištění bezpečnosti.

ABRAVIA security education s.r.o. Vám analyzuje a vyhodnotí stávající stav a úroveň bezpečnosti ve vazbě na předem známá rizika. Pojmenuje jednotlivá slabá místa, hrozby a možnosti úniků, ztrát či nemateriální újmy. Na základě takto definovaných rizik zpracuje návrh bezpečnostních opatření k zajištění optimální úrovně ochrany osob, majetku a informací, včetně progresivního systému řízení v oblasti bezpečnosti.

ABRAVIA security education s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti s realizací optimalizace bezpečnostních systémů v podniku či organizaci v jakékoliv fázi procesního řízení a v jakékoliv oblasti (model procesu PDCA). Rozhodující není okamžik vstupu, rozhodující pro úspěšnou optimalizaci je vždy definice účelu, cíle a rozsahu zpracování.

ABRAVIA security education s.r.o. stojí na hodnotách bezpečnosti, důvěry a klade vysoký důraz na ochranu svěřených informací, kvalitu a odbornou úroveň poskytovaných služeb

Zpracování a aktualizace dokumentací

 1. zpracování a aktualizace dokumentací
 2. žádosti podnikatele o vydání osvědčení podnikatele, včetně dotazníku a bezpečnostní dokumentace podnikatele,
 3. administrativní směrnice,
 4. projekt fyzické bezpečnosti,
 5. bezpečnostní dokumentace informačního systému (projektová a provozní).

cena dohodou

Znalostní podpora – pro smluvní partnery:

 1. ověření shody nastavených režimových pravidel a systémů, jejich přiměřenost a účelnost pro všechny druhy ochrany utajovaných informací, včetně zpracování závěrečné zprávy s návrhem případných opatření;
 2. zpracování zásad a postupů ochrany utajovaných informací konkrétního podniku (organizace) pro bezpečnostního ředitele (odpovědnou osobu) a jejich průběžná aktualizace;
 3. pravidelná školení (odpovědná osoba, bezpečnostní ředitel, osoby, které mají přístup k utajovaným informacím, uživatelé, bezpečnostní správce a správce IS);
 4. aktualizace všech dokumentací v případě novelizace právních norem;
 5. konzultační a metodickou činnost (pomoc) v souvislosti s přípravou hlášení změn dle § 68 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb.
 6. zpracování nových žádostí – před ukončením platnosti osvědčení podnikatele.

cena dohodou