Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ABRAVIA security education s.r.o. nabízí poradenské a realizační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „BOZP“).

Posouzení stavu BOZP

Jedná se o posouzení současného stavu zajišťování BOZP v rámci podnikající právnické nebo fyzické osoby. Cílem posouzení je identifikace možných neshod s právními předpisy, technickými normami a vnitřními předpisy podniku. O případných neshodách podat ucelený přehled zjištěných nedostatků podnikateli/organizaci a navrhnout (doporučit) nápravná opatření k jejich odstranění. Posouzení je možné pro podnikatele/organizaci provádět pravidelně v dohodnutých periodách, tím je zaručena kontinuální kvalita zajišťování BOZP a řízení těchto rizik.

Identifikaci a vyhodnocování pracovních rizik

Tato činnost patří mezi primární povinnosti zaměstnavatelů a je základem koncepce BOZP uvnitř podniku nebo organizace. Po dohodě se zaměstnavatelem realizujeme vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Vyhledáváme a hodnotíme rizika a navrhujeme přijímat opatření k jejich eliminaci nebo snížení. O vyhledávání a hodnocení rizik zpracováváme pro zaměstnavatele dokumentaci.

Kategorizaci prací

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Zaměstnavatel je povinen takto učinit do 30 dnů ode dne zahájení výkonu těchto prací. Zajišťujeme pro zaměstnavatele komplexní servis pro účely zařazení prací do 2, 3 nebo 4 kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik.

Realizaci a evidenci školení zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení k zajištění BOZP. Zajišťujeme pro zaměstnavatele školení, zejména při nástupu do zaměstnání, při změně pracovního zařazení nebo druhu práce vykonávané zaměstnancem atd.

Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům poskytnout OOPP. Zajišťujeme pro zaměstnavatele hodnocení rizik pro výběr OOPP, současně zapracujeme vnitřní předpis k poskytování OOPP, kde stanovíme způsob, podmínky a dobu používání OOPP.

Zpracování dokumentací BOZP

Zaměstnavateli je uložena povinnost vést a zpracovávat řadu vnitřních předpisů, do kterých jsou promítnuta hodnocená rizika a jejich eliminace v podobě přijatých opatření. Pro zaměstnavatele pracováváme podle místní a osobní znalosti dokumenty – vyhodnocení rizik, kategorizace prací, organizaci a řízení BOZP, osnovu školení BOZP, poskytování OOPP, evidence pracovních úrazů, místní provozní předpisy, provozní řády. Samozřejmostí jsou také průběžné aktualizace na skutečný stav.

Kontroly, audity a revize

Zajišťujeme rovněž pro zaměstnavatele plnění povinností ve vztahu k pravidelným revizím zejména u vyhrazených technických zařízení a provádění roční prověrky BOZP.

cena dohodou