Ochrana osobních údajů

Povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů stanovuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zajištění ochrany osobních údajů musí být systémové a pevně integrováno do vnitřních struktur řízení, a to jak v etapě zavádění systému ochrany osobních údajů, tak i v etapě jeho kontinuálního udržování a aktualizace (tj. kontroly, školení osob, oznamovací povinnost apod.) po celou dobu životního cyklu.

Státní, komerční i soukromé subjekty zpracovávají v rámci svých aktivit a činností osobní údaje. Tyto údaje jsou nositeli charakteristických informací o dané osobě (subjektu údajů) a ve spojení s určitou činností, aktivitou nebo projevem mohou znamenat nepříznivé následky pro konkrétní subjekt údajů. Zneužití osobních údajů, poskytnutí neoprávněným osobám, ztráta nebo poškození, zpravidla znamenají vydírání, diskriminaci, ekonomické problémy atd.

Legislativa České republiky stanovuje jednoznačné podmínky pro zpracování osobních údajů a povinnosti pro správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů. Legislativa přenáší odpovědnost za zajištění ochrany osobních údajů na stranu správců a zpracovatelů osobních údajů.

Poskytujeme:

Zavedení systému realizujeme v několika na sebe navazujících etapách, přičemž je zachována úplná možnost variability podle specifik a možností klienta. Máme zkušenosti i se vstupem do již realizovaného procesu ochrany osobních údajů, u kterého optimalizujeme daný stav ve vazbě na legislativní požadavky a konkrétní podmínky klienta.